Changes are made to the schedule of suburban trains - from September 18, 2023

Changes are made to the schedule of suburban trains - from September 18, 2023

Due to track works, the schedule of suburban trains from September 18 to 21, 2023 is changing:


- No. 868 with the current schedule to Boyarka station, then changed – Vyshneve 12.22-12.23, Kyiv-Volynskyi 12.29-12.30, Karavaevy Dachi 12.33-12.34, Kyiv-Pas. 12.40 +4 min.
- No. 896 Fastiv - Konotop according to the current schedule to Fastiv-1 station, then according to the schedule - Fastiv-1 16.01, Sorochii Brid 16.11, Motovylivka 16.17, Vasylkiv-1 16.24-16.25, Boyarka 16.35-16.36, Vyshneve 16.50-16.51, Kyiv-Volynsky 16 .55-16.57 , Karavaev Dachi 17.02-17.03, Z.p. Severnnaya 17.06-17.09, further unchanged.
- No. 6009 Kyiv - Fastiv Kyiv-Pas. (approx.) 08.48, Karavaev Dachi 08.54-08.55, Kyiv-Volynskyi 08.59-09.00, Vyshneve 09.06-09.09, Tarasivka 09.14-09.15, Boyarka 09.19-09.20, Malyutinka 09.24 -09.25, Shlyakhova 09.27-09.28, Glevakha 09.30-09.32, Danylivka 09.34, Vasylkiv-1 09.38-09.39, Korchi 09.46-09.47, Motovylivka 09.50-09.51, Belky 09.53-09.53, Pivni 09.56-09.57, Vy shnyaks 09.59-10.00, Magpie Breed 10.03-10.04, Snitynka 10.07-10.08, Fastiv-1 10.15.
- No. 6011 Kyiv - Kozyatyn Kyiv-Pas. (approx.) 09.18, Karavaev Dachi 09.24-09.25, Kyiv-Volynskyi 09.30-09.31, Vyshneve 09.37-09.48, Tarasivka 09.53-09.54, Boyarka 09.58-09.59, Malyutinka 10.03 , 5-10.04 , Shlyakhova 10.06,5-10.07, Glevakha 10.09-10.10, Danylivka 10.13,5-10.14, Vasylkiv-1 10.18-10.19, Korchi 10.26-10.27, Motovylivka 10.30-10.31, Bilky 10.33-10.34, Piv no 10.36-10.36, Vyshnyaks 10.39, 5-10.40, Magpie Breed 10.43-10.44, Snitynka 10.47,5-10.48, Fastiv-1 10.54
- No. 6016 Kozyatyn - Kyiv to Fastiv station according to the current schedule, then Fastiv-1 09.18, Sorochii Brid 09.27, Motovylivka 09.34-09.35, Vasylkiv-1 09.45-09.46, Boyarka 10.00-10.01, Vyshneve 10.14-10.15, Kyiv-Volynskyi 1 0.21-10.22 , Karavaev Dachi 10.26-10.27, Kyiv-Pas. (note) 10.33.
- No. 6018 Kyiv - Kozyatyn to Fastiv station according to the current timetable, then Fastiv-1 11.02, Snitynka 11.09-11.09,5, Sorochii Brid 11.13-11.14, Vyshnyaks 11.16,5-11.17, Roosters 11.20-11.20,5, Squirrels 11.23-11.2 3 ,5, Motovylivka 11.26-11.27, Korchi 11.29,5-11.30, Vasylkiv-1 11.38-11.39, Danilivka 11.43-11.43,5, Glevakha 11.46,5-11.47,5, Shlyakhova 11.50-11.50,5, Malyutinka 11.53 -11.53, 5, Boyarka 11.58-11.59, Tarasivka 12.05-12.06, Vyshneve 12.15-12.16, Kyiv-Volynskyi 12.22-12.23, Karavaev Dachi 12.27-12.28, Kyiv-Pas. (approx.) 12.34.
- No. 6020 Myronivka - Kyiv to st. Fastiv according to the current traffic schedule further Fastiv-1 13.20 Snitynka 13.27-13.27,5 Sorochii Brid 13.31-13.32 Vishnyakis 13.34,5-13.35 Roosters 13.38-13.38,5 Squirrels 13.41-13.41,5 Motovilovka 13.44-13.4 5 Korchi 13.47,5-13.48 Vasylkiv -1 13.56-13.57 Danylivka 14.01-14.01.5 Glevakha 14.04.5-14.05.5 Shlyakhova 14.08-14.08.5 Malyutinka 14.11-14.11.5 Boyarka 14.16-14.17 Tarasivka 14.23-14.24 Vyshneve 14.3 3-14.34 Kyiv-Volynskyi 14.40-14.41 Karavaev Dachi 14.45-14.46 Kyiv-Pass. (approx.) 14.52.
- No. 6021 Kyiv - Myronivka Kyiv-Pas. (approx.) 15.29 Karavaev Dachi 15.35-15.36 Kyiv-Volynskyi 15.41-15.42 Vyshneve 15.48-15.49 Tarasivka 15.55-15.56 Boyarka 16.00-16.01 Malyutinka 16.05,5-16 .06 Shlyakhova 16.08.5-16.09 Glevakha 16.11,5-16.13 Danylivka 16.16-16.16,5 Vasylkiv-1 16.21-16.22 Korchi 16.30-16.30,5 Motovylovka 16.35-16.53 Squirrels 16.55-16.56 Roosters 16.58,5-16.59,5 Vyshnyaks 17.0 2.5-17.03.5 Magpie Breed 17.06 -17.07 Snitynka 17.10, 5-17.11 Fastiv-1 17.17 onwards according to the current timetable
- No. 6022 Kozyatyn - Kyiv to st. Fastiv according to the current traffic schedule further Fastiv-1 14.05 Snitynka 14.12-14.13 Sorochii Brid 14.17-14.18 Vyshnyaks 14.20,5-14.21 Roosters 14.24-14.24,5 Squirrels 14.27-14.27,5 Motolivka 14.30-14.31 Cor Chi 14.33,5-14.34 Vasylkiv-1 14.42-14.43 Danylivka 14.47-14.47,5 Glevakha 14.50,5-14.51,5 Shlyakhova 14.54-14.54,5 Malyutinka 14.57-14.57,5 Boyarka 15.02-15.03 Tarasivka 15.09-15.10 Vyshneve 15.19- 15.20 Kyiv-Volynskyi 15.26-15.27 Karavaev Dachi 15.31 -15.32 Kyiv-Pass. (approx.) 15.38-
- No. 6044 Vasylkiv-Center - Kyiv Vasylkiv-Center 08.50 Zdorivka 08.56-08.57 Vasylkiv-1 09.04-09.05 Glevakha 09.11-09.12 Boyarka 09.19-09.20 Tarasivka 09.26-09.27 Vyshneve 09.35-09.36 Kyiv-Volynskyi 09.41-09.42 Karavaev Dachi 09.46-09.47 Kyiv -Pass. (note) 09.54-
- No. 6052 Vasylkiv-Center - Kyiv Vasylkiv-Center 09.41 Vasylkiv-1 09.55-09.56 Vyshneve 10.22-10.23 Kyiv-Volynskyi 10.29-10.30 Karavaev Dachy 10.33 Kyiv-Pas. (approx.) 10.39-
- No. 7033 Kyiv - Fastiv Kyiv-Pas. (approx.) 10.16 Karavaev Dachi 10.22-10.23 Kyiv-Volynskyi 10.28-10.29 Vyshneve 10.35-10.38 Tarasivka 10.43-10.44 Boyarka 10.47-10.48 Glevakha 10.55,5-10. 56.5 Vasylkiv-1 11.03 -11.04 Motovylovka 11.13-11.14 Fastiv-1 11.30
- No. 7034 Zhytomyr - Kyiv to st. Fastiv according to the current traffic schedule further Fastiv-1 09.57-10.07 Sorochii Brid 10.16-10.17 Pivni 10.21-10.21,5 Motovylivka 10.26-10.27 Vasylkiv-1 10.35-10.36 Boyarka 10.49-10.50 Tarasivka 10.55-10 .56 Vyshneve 11.05-11.06 Kyiv-Volynskyi 11.12- 11.13 Karavaev Dachi 11.17-11.18 Kyiv-Pass. (approx.) 11.24
- No. 7035 Kyiv - Zhytomyr Kyiv-Pas. (approx.) 16.41 Karavaev Dachi 16.47-16.48 Kyiv-Volynskyi 16.53-16.54 Vyshneve 17.00-17.01 Tarasivka 17.06-17.07 Boyarka 17.10-17.11 Malyutinka 17.15,5-17. 16 Glevakha 17.20-17.21,5 Vasylkiv-1 17.29-17.30 Motovylovka 17.41-17.42 Pivni 17.45,5-17.46 Snitynka 17.52,5 Fastiv 17.58-18.00 Potiivka 18.10-18.11 Unava 18.18-18.19 Nova Volitsya 18.23-18.2 4 Skryhalivka 18.28-18.29 Volitsa 18.34-18.35 Stavishche 18.41-18.42, Kornyn 18.49-18.50 Lipnyak 18.55-18.56 Skochishche 19.05-19.06 Lotus 19.11-19.12 Yaropovichi 19.17-19.18 Z.p. 62 km 19.25-19.26 Stepok 19.32-19.33 Ivnytsia 19.38-19.39 Hail 19.46-19.47 Z.p. 82 km 19.51-19.52 Lischyn 19.56-19.57 Stanyshivka 20.03-20.04 Nova Bystra 20.10-20.11 Zhytomyr 20.17

Source: UkrzaliznytsiaTags: Ukraine  Ukrzaliznytsia  


2023-09-17Select language:
  Українська
  English
💩   руский