Changes in the timetable of suburban electric trains - August 29, 2022

Changes in the timetable of suburban electric trains - August 29, 2022

On August 29, 2022, Ukrzaliznytsia will make changes to the timetable of suburban trains:
- No. 6040 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pass. (approx.) Vasylkiv-Center 06.12 Zdorivka 06.18,5-06.19 Vasylkiv-1 06.27-06.28 Glevakha 06.35,5-06.36 Boyarka 06.45-06.46 Tarasivka 06.49-06.50 Vyshneve 06.5 Kyiv 06.5 -Volynskyi 07.02.5-07.03 Karavaev Dachi 07.07-07.07.5 Kyiv-Pas. (note) 07.14;
- No. 6043 Kyiv-Pas. (app.) – Vasylkiv Center Kyiv-Pas. (note) 10.13 Karavaev Dachi 10.19-10.19,5 Kyiv-Volynskyi 10.23,5-10.24 Vyshneve 10.30-10.31 Tarasivka 10.36-10.37 Boyarka 10.40-10.41 Glevakha 10.49-10.49,5 Vasylkiv-1 10.565-11.2,10.12 Zdorivka Vasylkiv-Center 11.09;
- No. 6044 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pass. (approx.) Vasylkiv-Center 09.02 Zdorivka 09.09,5-09.10 Vasylkiv-1 09.16-09.17 Glevakha 09.23-09.23,5 Boyarka 09.32-09.33 Tarasivka 09.36-09.37 Vyshneve 09.4-51 09.42 Kyiv-Volynskyi 09.48-09.48,5 Karavaev Dachi 09.52,5-09.53 Kyiv-Pas. (note) 9.59
- No. 6047 Kyiv-Pas. (app.) – Vasylkiv Center Kyiv-Pas. (note) 15.09 Karavaev Dachi 15.15-15.15,5 Kyiv-Volynskyi 15.19,5-15.20 Vyshneve 15.26-15.27 Tarasivka 15.32-15.33 Boyarka 15.36-15.37 Glevakha 15.44-15.44,5 Z.p. 888 km 15.47.5 Vasylkiv-1 15.51-15.52 Health 15.58-15.58.5 Vasylkiv-Center 16.06;
- No. 6048 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pas. (approx.) Vasylkiv-Center 11.50 Zdorivka 11.57-11.57,5 Vasylkiv-1 12.04-12.05 Glevakha 12.11-12.11,5 Boyarka 12.19-12.20 Tarasivka 12.23-12.24 Vyshneve 12.30-12.29 Kyiv -Volynskyi 12.36-12.36,5 Karavaev Dachi 12.40,5-12.41 Kyiv-Pas. (note) 12.47;
- No. 6051 Kyiv-Pass. (approx.) – Vasylkiv-Center Kyiv-Pass. (approx.) 17.38 Karavaev Dachi 17.43-17.43,5 Kyiv-Volynskyi 17.48-17.48,5 Vyshneve 17.54-17.55 Tarasivka 18.00-18.01 Boyarka 18.04- 18.05 Glevakha 18.12.5-18.13 Z.p. 888 km 18.16 Vasylkiv-1 18.20-18.21 Health 18.27-18.27,5 Vasylkiv-Center 18.35;
- No. 6052 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pass. (approx.) Vasylkiv-Center 16.22 Zdorivka 16.29-16.29,5 Vasylkiv-1 16.36-16.37 Glevakh 16.43-16.43,5 Boyarka 16.52-16.53 Tarasivka 16.56-16.57 Vyshneve 17.03 Kyiv -Volynskyi 17.09-17.09,5 Karavaev Dachi 17.13,5-17.14 Kyiv-Pas. (note) 17.20;
- No. 6056 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pas. (approx.) Vasylkiv-Center 18.57 Zdorivka 19.04-19.04,5 Vasylkiv-1 19.11-19.12 Glevakha 19.19-19.19,5 Boyarka 19.28-19.29 Tarasivka 19.32-19.33 Vyshneve Kyiv 19.33-19.19 -Volynskyi 19.45-19.45,5 Karavaev Dachi 19.49,5-19.50 Kyiv-Pas. (note) 19.55;
- No. 6057 Kyiv-Pas. (app.) – Vasylkiv Center Kyiv-Pas. (note) 20.11 Karavaev Dachi 20.17-20.17,5 Kyiv-Volynskyi 20.22,5-20.23 Vyshneve 20.29-20.30 Tarasivka 20.35-20.36 Boyarka 20.39-20.40 Glevakha 20.47-20.47,5 Vasylkiv-1 20.543-20.00.51, Zdorivka Vasylkiv-Center 21.07;
- No. 6006 Fastiv-1 – Kyiv-Pas. (app.) Fastiv-1 04.58 Snitynka 05.05, 5-05.06 Sorchii Brid 05.10-05.11 Cherries 05.13, 5-05.14 Roosters 05.17-05.17,5 Squirrels 05.21-05.21,5 Motovylovka 05.24 -05.31 Korchi 05.33,5-05.34 Vasylkiv-1 05.41-05.42 Z.p. 888 km 05.46 Glevakha 05.49-05.51 Shlyakhova 05.53,5-05.54 Malyutinka 05.56,5-05.57 Boyarka 06.01-06.02 Tarasivka 06.05-06.06 Vyshneve 06.12-06.13 Kyiv-Volynskyi 06.19-06.20 Dachi-Pas Kyiv 06.2-06.25 (note) 06.31;
- No. 7035 Kyiv-Pas. (app.) – Fastiv-1 Kyiv-Pas. (Note) 18.10 Karavayev dachas 18.16-18.17 Kyiv-Volynsky 18.22-18.23 Cherry 18.29-18.30 Tarasivka 18.36-18.37 Boyarka 18.41-18.58 Glevakha 19.07-19.25
- No. 7041 Kyiv-Pass. (app.) – Fastiv-1 Kyiv-Pass. (note) 10.25 Karavaev Dachi 10.31-10.32 Kyiv-Volynskyi 10.36-10.37 Vyshneve 10.43-10.44 Tarasivka 10.50-10.51 Boyarka 10.54-10.55 Fastiv 11.34;
- No. 7042 Fastiv-1 – Kyiv-Pas. (approx.) Fastiv 13.44 Boyarka 14.27-14.28 Tarasivka 14.31-14.32 Vyshneve 14.38-14.39 Kyiv-Volynskyi 14.45-14.46 Karavaev Dachi 14.50-14.51 Kyiv-Pas. (note) 14.57

Source: UkrzaliznytsiaTags: Ukraine  Fastiv  Boyarka  Kyiv  Ukrzaliznytsia  


2022-08-28Select language:
  Українська
  English
💩   руский