Changes in the timetable of suburban electric trains - July 19, 2022

Changes in the timetable of suburban electric trains - July 19, 2022

On July 19, 2022, Ukrzaliznytsia will make changes to the timetable of suburban trains:
- No. 6009 Kyiv-Passenger (Approx.) – Fastiv Kyiv-Passenger (Approx.): 09.00 Karavaev Dachi 09.06-09.07 Kyiv-Volynskyi 09.11-09.12 Vyshneve 09.18-09.19 Tarasivka 09.24-09.25,5 Boyarka 09.29-09.303.3.3-09.09. ,5 Shlyakhova 09.35,5-09.36 Glevakha 09.38,5-09.40 Z.p. 888 km 09.42 Vasylkiv-1 09.45-09.46 Korchi 09.51,5-09.52 Motovilovka 09.56-09.57 Squirrels 10.00-10.00,5 Roosters 10.03,5-10.04 Cherry trees 10.06,5-10.07 Sorochii Brid 10.10-10.10.10 Fastiv Snitynka
- No. 6010 Fastiv-1 – Kyiv-Pasazhyrskyi (Note): Fastiv-1 06.05 Snitynka 06.10-06.10,5 Sorochii Brid 06.15-06.16 Cherry trees 06.18,5-06.19 Roosters 06.22-06.22,5 Squirrels 06.25-06.25,5 06.29 Motovilovka -06.30 Korchi 06.34-06.34,5 Vasylkiv-1 06.40-06.41 Z.p. 888 km 06.44 Glevakha 06.46.5-06.47,5 Way 06.50-06.50.5 BLACK 06.53-06.53.5 Note) 07.26.
- No. 6012 Fastiv-1 – Kyiv-Pasazhyrskyi (note): Fastiv-1 06.48-07.11 Snitynka 07.16-07.16,5 Magpie Breed 07.21-07.22 Cherry 07.24,5-07.25 Roosters 07.28-07.28,5 Squirrels 07.31-07.31,5 Motovylovka 07.35-07.54 Korchi 07.57,5-07.58 Vasylkiv-1 08.04-08.05 Z.p. 888 km 08-08-08.08.5 Glevah 08.11-08.13 Path 08.15-08.15.5 Note) 08.48.
- No. 6016 Fastiv-1 – Kyiv-Pasazhyrskyi (Note): Fastiv-1 07.52-08.24 Snitynka 08.29-08.29,5 Magpie Breed 08.34-08.35 Cherry 08.37,5-08.38 Roosters 08.41-08.41,5 Squirrels 08.44-08.44,5 Motovylovka 08.48-08.49 Korchi 08.52,5-08.53 Vasylkiv-1 08.59-09.00 Z.p. 888 km 09.03 Glevakha 09.05-09.06 Shlyakhova 09.08.5-09.09 Malyutinka 09.11.5-09.12 Boyarka 09.15-09.16 Tarasivka 09.19-09.20 .
- No. 6018 Fastiv-1 – Kyiv-Pasazhyrskyi (Note): Fastiv-1 11.35-11.45 Snitynka 11.50-11.50.5 Sorochii Brid 11.55-11.56 Cherries 11.58.5-11.59 Roosters 12.02-12.02.5 Squirrels 12.05-12.05.5 Motovylovka 12.09-12.10 Korchi 12.14-12.14,5 Vasylkiv-1 12.21-12.22 Z.p. 888 km 12.25-12.25.5.5.5.28-12.29 Way 12.32-12.32,5 Balutina 12.34.5-12.35 Boyarka 12.38-12.39 Tarasivka 12.42-12.43 Note) 13.07.
- No. 6040 Vasylkiv-Center – Kyiv-Pasazhyrskyi (Note): Vasylkiv-Center 06.16 Zdorivka 06.23-06.24 Vasylkiv-1 06.32-06.33 Glevakha 06.41-06.42 Boyarka 06.51-06.52 Tarasivka 06.55-06.57 Vyshneve 07.09-07.02 Kyiv Volynskyi 07.10 Karavaev Dachi 07.14-07.15 Kyiv-Pasajyrskyi (Note) 07.20.
- No. 6044 Vasylkiv-Center – Kyiv-Passenger (Note): Vasylkiv-Center 08.56 Zdorivka 09.03-09.04 Vasylkiv-1 09.12-09.17 Z.p. 888 km 09.21.5 Glevah 09.24-09.25,5 Path 09.27,5 BLACK 09.29.5 Boyark 09.33-09.34 Tarasivka 09.37-09.38 Cherry 09.44-09.45 .
- No. 6540 Fastiv-1 – Svyatoshyn: Fastiv-1 05.30 Snitynka 05.36-05.36,5 Sorochii Brid 05.40-05.41 Cherry 05.43,5-05.44 Roosters 05.47-05.47,5 Squirrels 05.50-05.50,5 Motovilovka 05.55-05.505 Korchi -05.59 Vasylkiv-1 06.05-06.06 Z.p. 888 km 06.09-06.09.5 Glevakha 06.12-06.13 Shlyakhova 06.15-06.15.5 Malyutynka 06.18-06.18.5 Boyarka 06.22-06.23 Tarasivka 06.26-06.27 Vyshneve 06.32-06.33 Almaz 06.47-06.48.
- No. 7030 Fastiv – Kyiv-Pasazhyrskyi (Note): Fastiv 05.54 Pivni 06.09-06.09,5 Motovylivka 06.15 Vasylkiv-1 06.23-06.24 Glevakha 06.29,5-06.31 Boyarka 06.38-06.39 Vyshneve 06.47-06.48 Kyiv-Volivskyi 06.54-06.55 Dachi 06.59-07.00 Kyiv-Passenger (Note) 07.06.

Source: UkrzaliznytsiaTags: Kyiv  Ukrzaliznytsia  Ukraine  Fastiv  Boyarka  


2022-07-18Select language:
  Українська
  English
💩   руский